Information

Vi är ett seriöst aktiebolag, auktoriserade av Transportstyrelsen, som säljer och hyr ut husbilar sedan 2008. Vår policy är att erbjuda fräscha bilar i olika prisklasser till humana priser.

Om man tänker köpa en husbil, vilket kan vara en ganska stor investering, kan det vara bra att hyra först för att känna efter om det verkar som ett intressant alternativ att färdas på t ex under semestern. Om man inte har för avsikt att använda husbilen särskilt mycket kan det vara ett bättre alternativ att hyra istället för att köpa.

Bra att veta

När man skall hyra en husbil är det några regler man bör känna till. Som uthyrare behöver man ha Transportstyrelsens tillstånd. Dessutom bör bilarna vara uthyrningsförsäkrade. Här några citat hämtade från tidskriften Husbilen Nr 4, 2014 angående privat uthyrning:

"Vissa bolag ersätter inte skador som uppstått då bilen varit uthyrd."

"Om uthyraren inte har uthyrningsförsäkring och ändå hyr ut är det bara trafikförsäkringen som är giltig"

Vi har Transportstyrelsens uthyrningstillstånd och samtliga bilar är helförsäkrade med s k uthyrningsförsäkring.

Uthyrningstillstånd

Klicka på länken för att visa uthyrningstillståndet

Allmänna hyresvillkor

Antagna av Biluthyrarna i Sverige efter överläggningar med konsumentverket/KO 1996

1. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren. Hyresmannen svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar hyresmannen använda fordonet utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande.

Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.

Hyresmannen är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren skriftligen godkänt.

Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten.

Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller flytta annat fordon.

2. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran för fordonet anges på första sidan av detta avtal. Hyresmannen ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än hyresmannen, t ex faktureras juridisk person, ansvarar dock hyresmannen genom sin underskrift solidariskt för att nämnda hyreskostnad erläggs. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel. Vid fakturering äger uthyraren rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 50 kr inkl moms.

Om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelseavgift SEK 50 kr inkl moms. Vid avbokning gäller särskilda regler (se prisinformationen för resp bil).

3. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning i hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Hyresmannen är därutöver berättigad till ersättning för den styrkta skada som han åsamkats till följd av dröjsmålet.

Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyresmannen erbjuder annat godtagbart fordon.

Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

4. Fordonets skötsel

Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträckor än 500 mil, skall hyresmannen se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på auktoriserad märkesverkstad och att anteckning görs i serviceboken. Uthyraren skall upplysa om vid vilken mätarställning sådan serviceinspektion skall ske. Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av uthyraren.

Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätt i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande.

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas. Hyresmannen får dock utan att underrätta uthyraren låta utföra reparation som är nödvändig för fordonets framförande om kostnaden inte överstiger SEK 1250 kr inkl moms.

Reparationskostnaden skall ersättas av uthyraren om inte hyresmannen skall svara för kostnaden enligt punkt 8. Hyresmannen skall kunna styrka sina egna utlägg med kvitto eller på annat tillfredsställande sätt.

Vid försäkringsfall skall hyresmannen så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyresmannen att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

6. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p g a fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger hyresmannen rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och hyresmannen inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.

Hyresmannen har rätt till skälig ersättning för den skada som han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet.

Hyresmannen skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls, hävs avtalet efter det att hyresmannen kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.

7. Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyresmannen ansvarar för gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av ägare till fordonet. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till eller bort känna till.

Om hyresmannen inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att, förutom bötes- och avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en expeditionskostnad av SEK 150 kr inkl moms för varje överträdelse.

8. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet.

Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för enligt följande

- Vagnskada SEK 3 000

- Trafiksjälvrisk SEK 4 500

- Stöld SEK 2 000

- Brandskada SEK 1 500

- Glasskada SEK 1 500

- Räddning SEK 1 500

- Rättsskydd SEK 1 500

Vid vagnskada har hyresmannen som alternativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt. Härvid har hyresmannen att erlägga hyra tills bilen är reparerad och återlämnad till uthyraren.

Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter.

Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställandet av fordonet.

9. Begränsning av skada

Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

10. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats.

Hyresmannen har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden.

Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Uthyraren och hyresmannen om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick.

Återlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren för de kostnader som var nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren.

Hyresmannen är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till uthyrarens ansvar punkt 6.

Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet.

Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

11. Uthyrarens hävningsrätt mm

Uthyraren har rätt att häva avtalet om

a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalat inom skälig tid efter det att uthyraren påmint honom om detta

b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger

c) hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren